ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

« ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΔΡΙΩΤΩΝ»

«ANDROS MARITIME ASSOCIATION»

Άρθρο 1

ΕπωνυμίαΈδρα

 1. Ιδρύεται Σωματείο του οποίου η επωνυμία είναι στην Ελληνική «Ναυτιλιακή Ένωση Ανδριωτών» και στην Αγγλική «Andros Maritime Association» (συντομογραφία Α.Μ.Α)

 2. Έδρα του Σωματείου είναι η Πόλη του Πειραιά.

Αρθρο 2

Σκοπός

 1. Σκοπός του Σωματείου ορίζεται:

Η ανταλλαγή εξειδικευμένης και επιστημονικής γνώσης σε τρέχοντα θέματα σχετιζόμενα με τους εμπορικούς, τεχνικούς και ρυθμιστικούς τομείς της παγκόσμιας ναυτιλίας καθώς και η δημιουργία δεσμών με προσκείμενους στη ναυτιλία φορείς μέσω: α) της δικτύωσης και ανταλλαγής πληροφοριών, β) της οργάνωσης εκδηλώσεων σχετιζόμενες με τη ναυτιλία και γ) της εκπροσώπησης σε διάφορους οργανισμούς-φορείς της ναυτιλίας, δημόσιους ή ιδιωτικούς, που υπηρετούν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, είτε στην Ελλάδα είτε διεθνώς. Το Σωματείο θα επιχειρεί για την διαφύλαξη και προώθηση με κάθε νόμιμο μέσο των σκοπών και των συμφερόντων του.

 1. Για την επίτευξη των σκοπών του το Σωματείο μπορεί να χρησιμοποιεί κάθε νόμιμο μέσο, όπως ενδεικτικά: α) να παρεμβαίνει με τεκμηριωμένες προτάσεις προς κάθε κατεύθυνση για την ενημέρωση των ελληνικών ή και διεθνών αρχών ή άλλου ενδιαφερομένου ή αρμοδίου οργανισμού σε θέματα που ανάγονται στους σκοπούς του, β) τη δημιουργία ιστοσελίδας προσβάσιμης σε όλα τα μέλη του Σωματείου, στην οποία θα συλλέγονται πληροφορίες για κάθε τομέα που αφορά τη ναυτιλία, γ) να διαθέτει την οποιασδήποτε φύσεως περιουσία του και τους από κάθε πηγή πόρους του για την προαγωγή και επίτευξη των σκοπών του και δ) να συνεργάζεται με άλλα σωματεία ή οργανισμούς της αλλοδαπής ή της ημεδαπής που έχουν ανάλογους προς το Σωματείο σκοπούς.

Άρθρο 3

Μέλη

Υπάρχουν τέσσερις τάξεις μελών: τα ιδρυτικά, τα τακτικά, τα επίτιμα και τα έκτακτα.

 1. Τα ιδρυτικά και τα τακτικά μέλη πρέπει να είναι: Ανδριώτες, γεννημένοι στον δήμο Άνδρου ή Ανδριακής καταγωγής ή συζευγμένοι με Ανδριώτες που έχουν γεννηθεί στην Άνδρο ή είναι Ανδριακής καταγωγής, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18 έτος και απασχολούνται επαγγελματικά με την Ναυτιλία (είτε ως εργαζόμενοι σε ναυτιλιακή εταιρεία ή σε δημόσια ή ιδιωτική υπηρεσία ναυτιλιακού τομέα, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες).

 2. Ιδρυτικά είναι τα μέλη που υπογράφουν το παρόν καταστατικό καθώς και το πρακτικό ιδρύσεως του Σωματείου.

 3. Τακτικά είναι τα μέλη που τηρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του αυτού άρθρου του παρόντος καταστατικού, η εγγραφή των οποίων ενεκρίθη από το Δ.Σ. κατόπιν αιτήσεώς τους. Η εγγραφή ενός τακτικού μέλους μπορεί να γίνει σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: το υποψήφιο τακτικό μέλος υποβάλλει σχετική αίτηση στο Δ. Σ. , με την οποία δηλώνει ότι αποδέχεται το σκοπό και γενικά τις διατάξεις του καταστατικού του Σωματείου. Αυτή η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από πρόταση αποδοχής τριών τουλάχιστον τακτικών μελών του Σωματείου. Το Δ.Σ. κατά την πρώτη μετά την υποβολή της αιτήσεως συνεδρίασή του μετά από μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία αποφασίζει αιτιολογημένα για την αποδοχή ή απόρριψη της αιτήσεως. Σε περίπτωση της αποδοχής της αιτήσεως, η εγγραφή του νέου τακτικού μέλους θεωρείται ότι γίνεται από την ημερομηνία που το Δ.Σ. αποφάσισε και έκανε δεκτή την αίτηση. Σε περίπτωση απόρριψης της αιτήσεως, το υποψήφιο τακτικό μέλος μπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση εγγραφής στη Γ.Σ, η οποία στην πρώτη μετά την υποβολή της αιτήσεως συνεδρίασή της, αποφασίζει αμετάκλητα επί του θέματος.

 4. Επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν με απόφαση τακτικής ή έκτακτης Γ.Σ που λαμβάνεται μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Δ.Σ. , τα τακτικά μέλη ή αυτοί που παρέχουν αποδεδειγμένα σπουδαίες υπηρεσίες είτε προς το Σωματείο είτε γενικά προς τη ναυτιλία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για ιδιαίτερα σημαντικές προσφερθείσες στο Σωματείο υπηρεσίες, μετά από πρόταση του Δ.Σ., η Γ.Σ μπορεί με απαρτία ¾ και πλειοψηφία ¾ των παρόντων να ανακηρύξει ένα μέλος επίτιμο Πρόεδρο του Σωματείου.

 5. Έκτακτα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν κατ’ απόλυτη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου πρόσωπα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις τις παραγράφου 1 και ιδία δεν ασχολούνται ενεργά με τη ναυτιλία, εντούτοις ενδιαφέρονται ειλικρινά για τη προώθηση και επίτευξη των στόχων του Σωματείου. Επίσης αυτόματα υποχρεούνται να μη βλάπτουν το Σωματείο ή να εμποδίζουν την εποικοδομητική δράση του.

Άρθρο 4

Εγγραφή μελών

 1. Για να εγγραφεί κάποιος ως τακτικό μέλος του Σωματείου , εκτός από τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 παρ. 1, θα πρέπει να καταβάλει κατά την ημέρα της εγγραφής το τέλος εγγραφής, το ύψος του οποίου θα καθορίζεται με απόφαση της Δ.Σ. .

 2. Τα τακτικά μέλη του Σωματείου οφείλουν να καταβάλουν ετήσια συνδρομή εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου έτους. Τα τακτικά μέλη απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής της συνδρομής κατά το πρώτο έτος της εγγραφής τους στο Σωματείο.

 3. Το ύψος του ποσού της συνδρομής μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες του Σωματείου , με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 5

Αποχώρηση

 1. Κάθε μέλος του Σωματείου είναι ελεύθερο να αποχωρήσει.

 2. Η αποχώρηση μέλους πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως στο Δ.Σ του Σωματείου τρείς τουλάχιστον μήνες πριν από την λήξη του οικονομικού έτους και ισχύει για το τέλος του.

 3. Το αποχωρών μέλος δεν έχει κανένα δικαίωμα επί της περιουσίας του Σωματείου.

Άρθρο 6

Αποβολή Μελών

 1. Μέλος αποβάλλεται από το Σωματείο, µε απόφαση του Δ.Σ, για τους εξής λόγους που αναφέρονται ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ:

  1. Στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόµος.

  2. Σε περίπτωση µη πληρωµής της ετήσιας συνδροµής του.

  3. Σε περίπτωση κακόβουλης παραβίασης των άρθρων του καταστατικού ιδίως όταν αυτή συνεπάγεται περιορισµό των δικαιωµάτων των µελών ή των αρµοδιοτήτων της Γ.Σ.

  4. Σε περίπτωση που πλέον απασχολείται επαγγελµατικά µε αντικείµενο άσχετο προς τη ναυτιλία και δεν συµµετέχει σε δραστηριότητα άµεσα συναφή µε τη ναυτιλία.

  5. Σε περίπτωση θανάτου του μέλους.

 2. Η διαδικασία της διαγραφής για την υποπερίπτωση 1 (iii) έχει ως εξής: Θα πρέπει να υποβληθεί στο Δ.Σ γραπτή πρόταση µοµφής προσυπογεγραμμένη από το 1/5 των εγγεγραμμένων µελών, στην οποία να αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους οι υπογράφοντες επιθυµούν την αποβολή µέλους. Η πρόταση κοινοποιείται στο µέλος κατά του οποίου γίνεται η µοµφή. Στη συνέχεια το Δ.Σ υποχρεούται στην επόµενη συνεδρίασή του, στην οποία το θιγόµενο µέλος θα πρέπει να έχει προσκληθεί 5 τουλάχιστον μέρες πριν, να αποφασίσει επί της διαγραφής με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών.

 3. Είναι δυνατή η επανεγγραφή µέλους µε αίτησή του (ακόµη και προφορική) µε ταυτόχρονη πληρωµή των οικονοµικών υποχρεώσεων όλου του έτους στη διάρκεια του οποίου εγγράφεται. Εάν το µέλος διαγράφηκε λόγω της περίπτωσης της παρ. 1 (iii) για την επανεγγραφή του αποφασίζει η Γ.Σ με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 7

Δικαιώµατα των µελών

Τα µέλη έχουν δικαίωµα:

 1. Να εκλέγουν και να εκλέγονται εφόσον έχουν τακτοποιήσει τις ταµειακές τους υποχρεώσεις στο ακέραιο (πλήρη εξόφληση) µέχρι την ηµέρα των εκλογών .

  1. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγεινκαι του εκλέγεσθαιστα όργανα του Σωματείου.

  2. Τα έκτακτα δεν έχουν το δικαίωμα του ‘εκλέγεσθαι’ στα όργανα του Σωματείου.

 2. Να παρευρίσκονται στη Γ.Σ, να εκφράζουν τη γνώµη τους σαυτές και να ψηφίζουν κατά συνείδηση.

 3. Να ζητούν πληροφορίες απτα µέλη του Δ.Σ για την οικονοµική κατάσταση του σωµατείου και την πορεία των υπολοίπων θεµάτων που τον αφορούν.

 4. Να λαµβάνουν γνώση των πρακτικών των Δ.Σ. καθώς και του Ισολογισμού και του Απολογισμού.

Άρθρο 8

Καθήκοντα µελών

Τα µέλη έχουν υποχρέωση:

 1. Ναναγνωρίζουν και να εφαρµόζουν τα άρθρα του καταστατικού.

 2. Να προστατεύουν τα συµφέροντα του σωµατείου. Να βοηθούν τη διοίκηση ενεργά ώστε να επιτευχθούν οι σκοποί του συλλόγου.

 3. Να τακτοποιούν εγκαίρως τις ταµειακές τους υποχρεώσεις.

Άρθρο 9

Δωρεές και Ευεργεσίες

 1. «Δωρητής» θεωρείται όποιος, ανεξάρτητα από την ιδιότητά του ως μέλος, προσφέρει στο Σωματείο ποσά άνω των 1.000 ευρώ ή το ισότιμο σε άλλο νόμισμα.

 2. «Ευεργέτης» θεωρείται όποιος, ανεξάρτητα από την ιδιότητά του ως μέλος, προσφέρει στο Σωματείο ποσά πάνω από 5.000 ευρώ ή το ισότιμο σε άλλο νόμισμα.

 3. Τα ανωτέρω ποσά μπορούν να αυξηθούν η να μειωθούν με απόφαση της Γ.Σ που θα ληφθεί με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών

Άρθρο 10

Πόροι του Σωματείου

Πόροι του Σωματείου είναι:

 1. Τα έσοδα από τις ετήσιες συνδροµές των µελών.

 2. Δωρεές, ευεργεσίες σε χρήµα ή αποτιµητές σε χρήµα και γενικά κάθε είδους οικονοµική ενίσχυση.

 3. Κέρδη από τις παντός είδους νόµιµες εκδηλώσεις του σωµατείου (π.χ πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκδροµές κλπ).

 4. Κληρονοµιές, κληροδοσίες και άλλα έκτακτα έσοδα.

 5. Επιχορηγήσεις από Δήµους, ευαγή ιδρύµατα και άλλους δηµόσιους φορείς.

 6. Κάθε άλλο έσοδο προερχόμενο από νόμιμη αιτία.

Άρθρο 11

Όργανα της Διοίκησης

Όργανα της Διοίκησης του Σωµατείου είναι:

 1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ)

 2. Το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ .Σ)

 3. Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε)

Άρθρο 12

Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ)

 1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο αποφασιστικό όργανο του Σωµατείου. Έχει αρµοδιότητα να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέµα δεν ανατίθεται από το παρόν καταστατικό ή από το νόµο στην αρµοδιότητα άλλου οργάνου. Ειδικότερα η Γ.Σ είναι αρµόδια να εγκρίνει το ετήσιο πρόγραµµα δράσης, τον προϋπολογισµό, ισολογισµό, απολογισµό, την έκθεση της Ε.Ε, την εκλογή και ανάκληση των µελών του ΔΣ, της Ε.Ε ή του Σωµατείου, την τροποποίηση του καταστατικού, τη µεταβολή σκοπού ή τη διάλυση του Σωµατείου. Αποφασίζει επίσης για κάθε θέµα που παραπέµπεται από άλλα όργανα στην κρίση της, ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα άλλα όργανα.

 2. Έγκυρες και νόµιµες είναι οι συνεδριάσεις της Γ.Σ όταν σχηµατίζεται απαρτία µε την αυτοπρόσωπη παρουσία 50% + 1 των ταµειακώς εντάξει µελών. Σε περίπτωση που η απαρτία αυτή δεν σχηµατισθεί, συγκαλείται νέα Γ.Σ χωρίς διανομή νέων προσκλήσεων μετά από 7 μέρες στο ίδιο μέρος, την ίδια ώρα µε τα ίδια θέµατα και τότε υπάρχει απαρτία όσα ταµειακώς εντάξει µέλη και αν παραβρίσκονται, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται εξαιρετική απαρτία και αυξηµένη πλειοψηφία.

 3. Οι Γ.Σ διακρίνονται σε ετήσιες και έκτακτες. Οι ετήσιες συγκαλούνται:

Κάθε ένα χρόνο κατά το πρώτο εξάμηνο µε θέµατα:

 1. Έγκριση ισολογισµού και απολογισµού θητείας του προηγούµενου Δ.Σ.

 2. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.

 3. Λογοδοσία Δ.Σ και απαλλαγή τους από την ευθύνη της παρελθούσης χρήσεως.

 4. Ερωτήσεις- Επερωτήσεις

 1. Εκλογές για νέα Διοίκηση θα γίνονται κάθε δύο χρόνια

 2. Έκτατες Γ.Σ συγκαλούνται αν αυτό κριθεί αναγκαίο από το Δ.Σ ή αν ζητηθεί εγγράφως από την Ε.Ε. ή από το ¼ των μελών του Σωματείου. Το Δ.Σ υποχρεούται να προβεί στη σύγκληση μέσα σε 30 ημέρες από την ημέρα παραλαβής της αιτήσεως. Εάν παρέλθει άπρακτη η 15νθήμερη προθεσμία τότε η Γ.Σ συγκαλείται σύμφωνα με το αρ. 96 παρ. 2 του Α.Κ.

 3. Οι προσκλήσεις για τις Γ.Σ , αναφέρουν απαραιτήτως τα προς συζήτηση θέματα, τον τόπο και χρόνο συγκλήσεως της, και θα γνωστοποιούνται στα μέλη. Η γνωστοποίηση αυτή πρέπει να γίνεται 14 μέρες πριν την ετήσια Γ.Σ και 7 μέρες πριν την έκτακτη Γ.Σ.

Άρθρο 13

Διεξαγωγή Γ.Σ

 1. Της Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Κατ’ εξαίρεση για την εκλογή νέου Δ.Σ. ο Πρόεδρος του Δ.Σ. παραιτείται της προεδρίας της Γ.Σ. μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ. και η Γ.Σ. εκλέγει πρόεδρο δια την διεξαγωγή αρχαιρεσιών. Πρακτικά θα τηρεί ο υπάρχων Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου, άλλως θα εκλέγεται από τη Γ.Σ.

 2. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. θα εισηγείται για κάθε θέµα και αυτό θα συζητείται µεταξύ των µελών. Ο Γενικός Γραµµατέας θα καταγράφει τις γνώµες που διατυπώνονται καθώς και τις αποφάσεις που λαµβάνονται.

 3. Οι αποφάσεις της Γ.Σ λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών (εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει) εκτός αν στο νόµο ή στο καταστατικό απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία. Απόφαση για θέµα που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση είναι άκυρη.

 4. Οι αποφάσεις λαµβάνονται:

  1. Με ονομαστική κλήση κάθε µέλους (αν κριθεί σκόπιµο από τον Πρόεδρο της Γ.Σ ή ζητηθεί από το 1/3 των παρόντων ταμειακώς εντάξει µελών).

  2. Με µυστική ψηφοφορία σε περίπτωση εκλογών ή προσωπικού ζητήµατος ή ζητημάτων εμπιστοσύνης προς τα όργανα του Σωματείου ή µέλη του. Η ψηφοφορία γίνεται από την εφορευτική επιτροπή του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού.

  3. Δια ανάτασης χεριών.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ «ΔΙΑ ΒΟΗΣ» ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.

 1. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία µε τις 2 κρατούσες απόψεις και εάν η ισοψηφία συνεχισθεί υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Η υπερίσχυση της ψήφου του προέδρου συμβαίνει µόνο σε περίπτωση ισοψηφίας .

 2. Οι αποφάσεις της Γ.Σ δεσμεύουν τόσο τα παρόντα µέλη όσο και τα απόντα µέλη.

Άρθρο 14

Διοικητικό Συμβούλιο

 1. Το Σωματείο διοικείται από εννεαμελές Δ.Σ που αποτελείται από:

 1. Πρόεδρο,

 2. Αντιπρόεδρο,

 3. Γενικό Γραμματέα,

 4. Ταµία,

 5. 5 Συμβούλους

 6. 2 Αναπληρωματικούς

 1. Την ημέρα των εκλογών εκλέγεται και Ελεγκτική Επιτροπή που αποτελείται από τρία µέλη και η θητεία της διαρκεί όσο και εκείνη του Δ.Σ µαζί µε το οποίο εξελέγη.

 2. Σε περίπτωση που κάποιο µέλος του Δ.Σ ή της Ε.Ε παραιτηθεί, εκπέσει από το αξίωµα του ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τη θέση του παίρνει ο ααναπληρωματικός.

 3. Εάν παραιτηθούν, εκπέσουν ή κωλύονται τόσα µέλη του Δ.Σ ή της Ε.Ε ώστε να είναι αδύνατη η αντικατάστασή τους από τα αναπληρωματικά, τότε: 1) Εάν υπολείπεται µέλος της Ε.Ε ή ένα οποιοδήποτε πλην του προέδρου µέλος του Δ.Σ, γίνεται εκλογή µόνο για το µέλος αυτό, το οποίο και καταλαμβάνει τη χηρεύουσα θέση. 2) Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, συγκροτείται από τους εναπομείναντες προσωρινό Δ.Σ που συγκαλείται µε μοναδικό θέµα τις αρχαιρεσίες.

 4. Η παρ. 4 εφαρµόζεται µόνο στην περίπτωση εξάντλησης όλων των αναπληρωµατικών µελών. Εάν απλώς παραιτηθεί ο πρόεδρος τότε

αντικαθίσταται από τον αντιπρόεδρο, η κενή θέση στο Δ.Σ καλύπτεται απτον Α΄ αναπληρωματικό και συνεχίζεται η διαδικασία του αρ. 16.

Άρθρο 15

Διεξαγωγή εκλογών

 1. Συγκαλείται η τακτική Γ.Σ του αρ 12 παρ. 3, µε τα θέματα που αναγράφονται υπό τα στοιχεία i, ii, iii, και iv. Πριν τη διεξαγωγή εκλογών, η Γ.Σ εκλέγει τριμερή εφορευτική επιτροπή η οποία αναλαµβάνει τη διεξαγωγή της εκλογής Δ.Σ και της Ε.Ε.

 2. Η Εφορευτική Επιτροπή έχει σαν καθήκον της:

  1. Την εποπτεία για τη δίκαιη και οµαλή διεξαγωγή των εκλογών.

  2. Τη διατήρηση της μυστικότητας των εκλογών.

  3. Την καταμέτρηση των ψήφων

  4. Καταγραφή και υπογραφή του πρακτικού της καταµέτρησης.

  5. Ανακοίνωση των αποτελεσµάτων της εκλογής.

 1. Η εκλογή των µελών του Δ.Σ και της Ε.Ε γίνεται από πίνακα υποψηφίων που εκδήλωσαν την επιθυµία της εκλογής τους, ο πίνακας αυτός αναρτάται σε εµφανές µέρος της αίθουσας συνεδριάσεων της Γ.Σ. Πριν την έναρξη της ψηφοφορίας, παραδίδεται από το Δ.Σ στην Εφορευτική Επιτροπή κατάλογος των µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου και παραβρίσκονται στη Γ.Σ, ή παρίστανται δια ειδικά εξουσιοδοτηµένου προσώπου, το οποίο όµως δεν δύναται να εκπροσωπεί πέραν του ενός απόντος µέλους καθώς και το απαραίτητο εκλογικό υλικό και η ψηφοδόχος η οποία σφραγίζεται. Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να είναι έγγραφη. Στο ψηφοδέλτιο γράφονται τα ονόματα των υποψηφίων µελών του Δ.Σ και στη συνέχεια των υποψηφίων µελών της Ε.Ε. Η εφορευτική Επιτροπή υπογράφει τα ψηφοδέλτια και το πρακτικό της εκλογής το οποίο παραδίδεται στον Πρόεδρο της Γ.Σ για καταχώρησή του στο βιβλίο πρακτικών Γ.Σ. Σαν εκλεγέντα τακτικά µέλη του Δ.Σ θεωρούνται αυτά που συγκέντρωσαν κατά τη ψηφοφορία τις περισσότερες ψήφους, σαν αναπληρωµατικά δε τα πρώτα κατά σειρά επιλαχόντα. Δεν επιτρέπεται να εκλεγούν σαν µέλη του Δ.Σ ή της Ελεγκτικής Επιτροπής, µέλη που καθυστερούν τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις, αυτά που καταδικάσθηκαν για απάτη ή υπεξαίρεση και γενικά για διαχειριστικές ανωµαλίες.

 2. Τα µέλη µπορούν να σταυρώσουν κατά την προτίµησή τους από 1 έως 9 υποψήφια µέλη Δ.Σ και από 1 έως 3 υποψήφια µέλη Ε.Ε .

Άρθρο 16

Συγκρότηση του Δ.Σ σε σώμα

 1. Με ευθύνη του πλειοψηφίσαντος συμβούλου, το νεοεκλεγέν Δ.Σ συνεδριάζει µέσα σε 10 µέρες από την ηµέρα των εκλογών για να συγκροτηθεί σε σώµα. Η συνεδρίαση αυτή το Δ.Σ. προεδρεύεται από τον σύµβουλο που έλαβε περισσότερες ψήφους ή σε ισοψηφία από τον μεγαλύτερο σε ηλικία σύµβουλο, εκλέγει από τα µέλη του, τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, και Ταμία. Οι υπόλοιποι είναι σύμβουλοι. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία µεταξύ αυτών που ισοψήφισαν. Εάν δεν υπάρξει πλειοψηφία στην επόµενη ψηφοφορία, τότε γίνεται κλήρωση µεταξύ αυτών που ισοψήφισαν. Αν έχουν ισοψηφίσει, µετά τη δεύτερη ψηφοφορία, δύο υποψήφιοι Πρόεδροι, τότε εκείνος που θα αναδειχθεί µετά από κλήρωση αναλαµβάνει καθήκοντα Προέδρου του Δ.Σ για το πρώτο έτος της θητείας, ο άλλος δε που δεν κληρώθηκε, αναλαµβάνει για το δεύτερο έτος. Τα µέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, συνερχόµενα, εκλέγουν τον προϊστάµενό της.

 2. Μέσα σε δέκα µέρες από τη συγκρότηση του Δ.Σ σε σώµα, ο νέος Πρόεδρος καλεί το νέο και το παλαιό Δ.Σ σε κοινή συνεδρίαση, ώστε να συντελεστεί η παράδοση από το παλαιό και η παραλαβή από το νέο Δ.Σ της διοίκησης και της περιουσίας του Σωματείου µε τις ανάλογες επεξηγήσεις.

Άρθρο 17

Διοικητικό Συμβούλιο

 1. Το Δ.Σ αποτελείται από 9 µέλη και έχει διετή θητεία. Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεµβρίου του εποµένου έτους.

 2. Ως καθήκοντά του έχει να ενεργεί κάθε πράξη διοικήσεως, διευθύνσεως και διαχειρίσεως του σωµατείου. Ειδικότερα:

 1. Εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων

 2. Καταβάλει κάθε προσπάθεια για την επίτευξη των σκοπών του σωµατείου.

 3. Λογοδοτεί στις Γ.Σ και εισηγείται τρόπους µε τους οποίους το σωµατείο θα βελτιώσει και θα επιτύχει τους σκοπούς του.

 4. Μεριµνά για την είσπραξη των εσόδων του σωµατείου και διαχειρίζεται γενικά την περιουσία του.

 5. Συντάσσει και υποβάλει στη Γ.Σ τον Οικονοµικό Απολογισµό και Ισολογισµό της διαχειριστικής χρήσης καθώς και τον Προϋπολογισµό του εποµένου έτους. Τα στοιχεία αυτά καθώς και όλα τα στοιχεία διαχειρίσεως του Ταµείου και τα βιβλία, τίθενται στην διάθεση της Ε.Ε η οποία αφού τα ελέγξει, συντάσσει και υποβάλλει σχετική έκθεση της προς τη Γ.Σ .

 6. Αποφασίζει και μεριμνά για τη σύγκληση των Ετήσιων και Έκτακτων Γ.Σ σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό.

 1. Το Δ.Σ τηρεί τα επόμενα βιβλία:

 1. Μητρώο Μελών.

 2. Τα προβλεπόμενα από το νόµο Λογιστικά βιβλία.

 3. Πρωτόκολλο αλληλογραφίας.

 4. Ανακοινώσεων.

 5. Εγγράφων.

 6. Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

 7. Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

 8. Ενταλμάτων.

 9. Περιουσιακών στοιχείων του Σωματείου.

 10. Στελέχη αποδείξεων ,εισπράξεων, πληρωµών, ενταλμάτων, γραμματίων.
 1. Η ευθύνη των µελών του Δ.Σ είναι συλλογική. Εξαιρούνται της ευθύνης τα µέλη εκείνα τα οποία έφεραν αντίρρηση για κάποια απόφαση η οποία καταγράφηκε στα πρακτικά.

Άρθρο 18

Συνεδρίαση Δ.Σ

 1. Το Δ.Σ συνεδριάζει τακτικά µετά από πρόσκληση του προέδρου 1 φορά το τρίμηνο ορισμένη ώρα και μέρα της εβδομάδος και έκτακτα μετά από πρόσκληση του προέδρου ή απαίτηση 3 µελών του Δ.Σ ή της Ε.Ε µε έγγραφη αίτηση η οποία περιέχει τους σκοπούς και τους λόγους της συγκλήσεως.

 2. Απαρτία υπάρχει αν είναι παρόντα τουλάχιστον 5 µέλη και αποφασίζει µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών, µε φανερή ψηφοφορία, εκτός από τα προσωπικά ζητήματα όπου η ψηφοφορία γίνεται µυστικά ή όπου το καταστατικό ορίζει. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία µε τις 2 κρατούσες απόψεις και αν η ισοψηφία συνεχισθεί τότε υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Σημειωτέον όµως, ότι η ψήφος του προέδρου υπερισχύει µόνο σε περίπτωση ισοψηφίας.

 3. Οι αποφάσεις του Δ.Σ, καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίουκαι υπογράφονται από όλα τα παρόντα µέλη του.

 4. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ είναι δυνατόν να παρευρίσκονται κατά τη διακριτική ευχέρεια του Δ.Σ. και ιδρυτικά, τακτικά ή επίτιµα µέλη εκτός Δ.Σ εάν η παρουσία τους εξυπηρετεί την ενημέρωση και κατατόπιση του Συμβουλίου σε ορισμένα από τα θέματα της ημερησίας Διάταξης ή εφόσον συζητείται θέµα που τους αφορά προσωπικά.

Άρθρο 19

Καθήκοντα Προέδρου Δ.Σ

 1. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ και διευθύνει τις εργασίες του.

 2. Υπογράφει μαζί µε τον γραμματέα ή άλλο εντεταλμένο σύμβουλο κάθε εξερχόμενο έγγραφο και µε τον ταμία τα εντάλματα πληρωµών και τις αποδείξεις. Επίσης υπογράφει τα βιβλία των πρακτικών και η υπογραφή αυτή σηµαίνει ότι τα αποδέχεται και τα επικυρώνει.

 3. Εκπροσωπεί το σύλλογο δικαστικά και εξώδικα ενώπιον κάθε δικαστικής και διοικητικής αρχής ή Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου.

 4. Το Δ.Σ έχει το δικαίωµα µε απόφασή του, να αναθέτει για µία ή περισσότερες πράξεις την εκπροσώπηση του Σωματείου σε άλλο µέλος του Δ.Σ.

 5. Επιµελείται την εκτέλεση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων σύµφωνα µε το καταστατικό.

 6. Υποβάλλει εκθέσεις στη Γ.Σ για τη δραστηριότητα του συλλόγου.

Άρθρο 20

Ο Αντιπρόεδρος

 1. Αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε όλες του τις αρμοδιότητες, όποτε αυτός κωλύεται.

 2. Αν Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος κωλύονται, αντικαθίστανται προσωρινά από έναν σύμβουλο. Αν το κώλυµα διαρκέσει πάνω από ένα µήνα κηρύσσονται πρόωρες εκλογές.

 3. Επικουρεί τον Πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντά του.

Άρθρο 21

Γραμματέας

 1. Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ και των Γ.Σ και την αλληλογραφία του συλλόγου και τα συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο.

 2. Τηρεί τα αρχεία του συλλόγου, το μητρώο των µελών, το πρωτόκολλο αλληλογραφίας, τη σφραγίδα του συλλόγου και έχει την επίβλεψη του γραφείου του Σωματείου.

Άρθρο 22

Ταμίας

 1. Ενημερώνει το Δ.Σ κατά τις τακτικές συνεδριάσεις του Συλλόγου περί την οικονομική κατάσταση του συλλόγου.

 2. Ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές του ταμείου υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο.

 3. Τηρεί τα βιβλία διαχειρίσεως και τις αποδείξεις .

 4. Καταρτίζει τον προϋπολογισµό, τον απολογισµό, τον ισολογισμό και παρουσιάζει στην τελευταία τακτική Γ.Σ την οικονομική διαχείριση του Σωματείου.

 5. Τηρεί το μητρώο των µελών στις ατομικές μερίδες των οποίων γράφονται χρονολογικά τα ποσά που εισπράττονται από κάθε µέλος μαζί µε τον αριθμό διπλοτύπου εισπράξεως.

 6. Καταθέτει στην Τράπεζα στο όνομα του Σωματείου, κάθε ποσό που υπερβαίνει αυτό που το Δ.Σ ορίζει να παραμένει στα χέρια του (όχι όμως περισσότερο από 500 ευρώ) για την αντιμετώπιση των τρεχόντων εξόδων και φυλάσσει τα διάφορα αποδεικτικά έγγραφα και δικαιολογητικά. Ανάληψη οπουδήποτε χρηματικού ποσού από την Τράπεζα επιτρέπεται µόνο µε απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 23

Σύμβουλοι

 1. Υποβοηθούν το Δ.Σ στο έργο του, εκφράζουν τη γνώμη τους και παρέχουν παντός είδους βοήθεια.

 2. Παρουσιάζονται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ και ψηφίζουν ανεπηρέαστα.

 3. Αναπληρώνουν σε περιπτώσεις κωλύματος το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.

Άρθρο 24

Ελεγκτική Επιτροπή

 1. Ελέγχει τα οικονομικά βιβλία και τη διαχείριση των πόρων του Σωματείου και συντάσσει σχετική έκθεση την οποία υποβάλλει στη Γ.Σ για ενημέρωση εντός τριμήνου από τη λήξη του οικονομικού έτους.

 2. Ελέγχει τον ετήσιο ισολογισμό και απολογισμό καθώς και τον προϋπολογισμό σύμφωνα µε το άρθρο 17 παρ. 2, υπό τον αριθμό 5 του παρόντος καταστατικού.

 3. Ελέγχει τα πρακτικά αλληλογραφίας και το Αρχείο γενικότερα.

 4. Δύναται να συνεδριάζει και εκτάκτως όποτε τα µέλη της το κρίνουν αναγκαίο.

 5. Στον έλεγχο δύνανται να είναι παρόντα ορισμένα ή όλα τα µέλη του Δ.Σ εφόσον τους το ζητήσει η Ε.Ε.

 6. Εκδίδει σε συνεργασία µε το Δ.Σ εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Σωματείου αν το κρίνει αναγκαίο. Ο εσωτερικός αυτός κανονισμός εγκρίνεται από τη Γ.Σ.

Άρθρο 25

Τροποποίηση του καταστατικού

 1. Οποιαδήποτε διάταξη (πλην του σκοπού) του καταστατικού, τροποποιείται σε έκτακτη Γ.Σ µαυτό το σκοπό µε απαρτία 2/3 των ταμειακώς εντάξει μελών του Σωματείου και µε απόλυτη πλειοψηφία..

 2. Για τροποποίηση του σκοπού του καταστατικού απαιτείται απαρτία ¾ των ταμειακώς εντάξει μελών του Σωματείου και πλειοψηφία 3/4 των παρόντων μελών.

Άρθρο 26

Διάλυση του Σωματείου

 1. Διαλύεται υποχρεωτικά αν τα µέλη του μείνουν κάτω από 20 µε απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου ύστερα από αίτηση κάθε ενδιαφερομένου.

 2. Είναι δυνατόν και χωρίς να συντρέχει η παραπάνω προϋπόθεση το Σωματείο να διαλυθεί εφόσον το ζητήσουν γραπτώς και αιτιολογημένα τα 2/5 των ταμειακώς εντάξει µελών και µε απόφαση έκτακτης Γ.Σ με αυτό το σκοπό µε απαρτία 3/4 των ταμειακώς εντάξει μελών του Σωματείου και πλειοψηφία 3/4 των παρόντων μελών.

Άρθρο 27

Εκκαθάριση

 1. Μετά τη διάλυση του Σωματείου η περιουσία του αποδίδεται µε απόφαση του τελευταίου πριν τη διάλυση Δ.Σ, σε κοινωφελές ίδρυμα του Δήμου Άνδρου.

Άρθρο 28

Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό μπορεί να ρυθμίζεται µε απόφαση του Δ.Σ ή της Γ.Σ.

Άρθρο 29

Έξοδα που έκαναν τα µέλη της προσωρινής διοικούσας επιτροπής για την ίδρυση του Σωματείου ή για τις λειτουργικές του ανάγκες, τα επιβαρύνεται το ίδιο το Σωματείο. Ο τρόπος κάλυψης των εξόδων αυτών αποφασίζεται από την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και αποδίδονται στη συνέχεια μετά την συγκρότηση σε σώμα του πρώτου Δ.Σ του Σωματείου.

Άρθρο 30

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 30 άρθρα συζητήθηκε και ψηφίσθηκε κατάρθρον και στο σύνολο και τελικά εγκρίθηκε από τα κατωτέρω ιδρυτικά µέλη, όπου την ίδια μέρα και στον ίδιο τόπο, εξέλεξαν προσωρινό Δ.Σ, το οποίο εξουσιοδοτείται να ενεργήσει νομίμως και αρμοδίως για την αναγνώριση του Σωματείου και να αποδεχθεί τροποποιήσεις ή προσθήκες των διατάξεων του παρόντος, οι οποίες τυχόν θα υποδειχθούν από την αρµόδια δικαστική αρχή κατά την έγκρισή του. Το προσωρινό Δ.Σ του οποίου η θητεία λήγει τον πρώτο Ιανουάριο, από την έγκρισή του παρόντος από το αρμόδιο δικαστήριο, που υποχρεωτικά θα γίνει και η πρώτη Γ.Σ και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Δ.Σ και Ε.Ε εξουσιοδοτείται να ενεργεί ότι χρειάζεται για την επίτευξη των σκοπών του συλλόγου.